Politiker i Järfälla

Nämnder/styrelser (15 st)

Kommunens politiska organisation består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt sju facknämnder. I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens innovationsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens utskott för miljö och social hållbarhet
Kommunstyrelsens planutskott
Barn- och ungdomsnämnden
Kompetensnämnden
Kultur-demokrati- och fritidsnämnden
Miljö- och bygglovsnämnden
Socialnämnden
Äldrenämnden
Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor i Järfälla och Upplands-Bro
Tekniska nämnden
Valnämnd